Általános Szerződési Feltételek

1. Általános információk

Jelen szerződési feltételek a Labnet Hungary Kft. (továbbiakban: Szállító) azon partnereivel (továbbiakban: Vevő) létesített üzleti kapcsolatot szabályozzák, akik webshopon keresztül vásárolnak. Az alábbi szabályozást mind a Szállító, mind a Vevő magára nézve kötelezőnek tartja.

A Labnet Hungary Kft. webáruházának kínálatában laboratóriumi felszerelések, eszözök és mérőműszerek, illetve monitoring rendszerek találhatóak. A webshopon keresztül megvásárolt termékek szállítási határideje termékfüggő. 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt mindenkori áfát, de a szállítási költséget nem.

A megrendelés elküldése írásbeli szerződésnek tekinthető, mely a megrendelő és a Labnet Hungary Kft. között magyar nyelven jött létre. Labnet Hungary Kft. a megrendeléseket nyilvántartja, és azok a megrendelő számára bármikor hozzáférhetőek.

2. Megrendelés

A webshopból való vásárlás regisztrációt igényel. A kosár tartalma regisztráció nélkül is megnézhető és módosítható.

3. A megrendelés visszaigazolása

Szállító először e-mailben küld visszaigazolást, mely csak a vásárlás számítógépes rendszerbe való bekerülésének tényét erősíti meg. A hivatalos visszaigazolás a várható szállítási határidő, a vételárak és a szállítási költség pontos feltüntetésével külön kerül továbbításra. Ennek küldése e-mailben, csatolt fájlként történik a Vevő regisztrált e-mail címére. A Szállító az aláírás nélküli visszaigazolást is elismeri. A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi. Amennyiben a Vevő két munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, a Szállító a megrendelést, illetve a visszaigazolást érvényes szállítási szerződésnek tekinti.

A megrendelés visszaigazolásán szereplő árakat a Szállító magára nézve kötelezőnek tekinti.

4. A megrendelés teljesítése

A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka). Határidőn túli szállításnál, ha a Vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.

A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti szállításra, illetve részteljesítésre.

Külön megállapodás hiányában a Vevő nem kötelezheti a Szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a Vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A Vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot az áruleszállítással megbízott cég képviselőjének jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul értesíteni kell a Szállítót.

Utólagos tételes átvételnél a Szállító vállalja, hogy minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A Vevő vállalja, hogy együttműködik az eltérés okainak feltárásában, illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a Szállító jóhiszeműséget feltételez a Vevő részéről.

5. Szállítás

A webshopban megrendelhető termékek ára a belföldi szállítás díját nem tartalmazza. Ennek összegét az e-mailben történő visszaigazolás és vásárlás során kapott számla külön tartalmazza.

6.Garancia

A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hazai szavatosságra, illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. (49/2003. (VII.30.) GKM rendelet). A Szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől  függően.

Minőségi vagy garanciális probléma esetén a Vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával vagy számla másolattal, illetve garancialevéllel igazolni. A Szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a Vevőt. A Szállító feltételezi a Vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, peren kívüli kiegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.

7. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.

Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

 

8. Panaszkezelés rendje

A Labnet Hungary Kft. célja, hogy a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen, de amennyiben mégis valamilyen panasz merül fel azt az info@pol-eko.hu e-mail címen illetve postai levél útján is közölheti. Munkatársaink a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálják, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatják a Vevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Vevő rendelkezésére.

9 Adatvédelmi információinkat külön Adatvédelmi szabályzatunkban találja

A Labnet Hungary Kft. oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Labnet Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

10. Záró rendelkezések

A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzétételére a Szállító nem kötelezi magát, de hivatkozhat rá kiadott bizonylatokon vagy szerződésekben.

A szállítási feltételek bármely másolata csak a Szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.